De Netwerkconferentie over het Oude Riet gepland voor 10 december wordt vanwege de corona maatregelen uitgesteld naar het komend voorjaar. 

Kansen voor het Oude Rietdal - in gesprek met

Lisa Schreuder


In 2019 studeerde ze af op het dallandschap van de Oude Riet en omgeving. Lisa Schreuder, zelf afkomstig uit Zuidwolde, iets ten noordoosten van de Stad, bracht in haar onderzoek in kaart welke structuren en elementen uit het verleden nog te vinden zijn langs de oevers van de Oude Riet. (titel: zie beneden) Wat trekt haar in dit gebied?

 

Mooi 

‘Wat ik mooi vind aan dit landschap is dat je zo duidelijk contrast ziet tussen de beide landschapstypen van het Westerkwartier. In het Zuiden zie je hoe deze rivier door een dal stroomt en is opgenomen in het coulisselandschap. Meer naar het Noorden, dus zeg vanaf Enumatil, zie je dat de rivier door een kleilandschap loopt. Ik houd zelf het meest van dat iets Drentsere landschap dat je in het zuiden ziet, omdat je daar dat dal kunt waarnemen. Dat komt ook omdat de rivier door een landschap stroomt dat nog net op het Drentse plateau ligt. Ten noorden van Noordhorn is dat niet meer het geval, daar houdt dat op.’

 

Landschapsgeschiedenis

Lisa studeerde landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzocht voor haar masteronderzoek vooral de fysisch-geografische elementen in het zuidelijk en noordelijk Westerkwartier. Daarnaast keek ze naar de kansen voor cultuurhistorische recreatie. Ze concludeerde dat er weliswaar veel elementen uit het verleden zijn verdwenen maar ook veel is behouden. Dan gaat het om afwateringskanalen, diepen, coulissen met elzensingels op de dekzandruggen, de dijken en wierden en natuurlijk, de inversierug (verhoging van het landschap van oude bedding) en de glaciale (ijstijd) rug van Zuid- en Noordhorn. De menselijke hand uit het verleden is voor een deel ook nog zichtbaar, zoals poldermolens en -structuren, verkavelingspatronen en de coulissen.

 

Omgevingsvisie 

‘Ook vanuit de Provinciale Staten van Groningen (2016) worden delen van het watersysteem van de Oude Riet tegenwoordig als karakteristiek en landschappelijk waardevolle elementen gezien (figuur 6.1). Het gaat om het stuk van Marum tot Boerakker, Den Ham tot gemaal de Waterwolf, het Hoerediep en het Niezijlsterdiep. Deze delen hebben volgens de omgevingsvisie 2016-2020 van de overheid nog een natuurlijke waterloop met een kronkelend beloop met hoge natuurwaarde en landschappelijke waarde. Naast de waterlopen zijn ook een aantal dijken, drinkdobben, kolken en schotbalkloodsjes in het Westerkwartier door de overheid in de omgevingsvisie 2016-2020 gemarkeerd als landschappelijk en/of cultuurhistorisch waardevol’. (102)

 

‘Bij mijn afstuderen heb ik vooral gekeken naar die fysische structuur en daarnaast naar de cultuurhistorische recreatiemogelijkheden. Maar ik heb niet de landschapsarchitect uitgehangen, al zou dat wel heel interessant zijn. Je moet zo’n onderzoek ook wel inperken.’ Kansen ziet Lisa vooral in het zuidelijk gedeelte, omdat zoals gezegd daar het dallandschap nog goed te zien is. In het Noorden is de rivier goed zichtbaar maar is het landschap er minder door beïnvloed. De bovenloop van de Oude Riet in het Zuiden lijkt wat dat betreft meer op een Drentse rivier, de benedenloop meer op Lauwers en Reitdiep.

Als dat kan in verband met haar werk is Lisa van plan de netwerkconferentie op 10 december bij te wonen.

Lisa Schreuder, Cultuurhistorische recreatie in het watersysteem van de Oude Riet. Een onderzoek naar de geschiedenis van de Oude Riet tussen 800 en 2018 en de invloed van de omliggende cultuurlandschappen met de mogelijkheden daarvan voor het ontwikkelen van cultuurhistorische recreatie, Groningen 2019. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uitkijkpuntenroute Oude Riet een stap dichter bij
dankzij nieuwe subsidie! 

 

De regio Groningen Assen (RGA) heeft een bijdrage van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het project Oude Riet. Daarmee kunnen we in Polder de Dijken een nieuwe uitkijkpunt realiseren.  Via een wandel- en fietsroute langs diverse uitkijkpunten krijgt de bezoeker een goed beeld van de inbedding van de Oude Riet in het landschap. Rivier en landschap zijn van bovenaf immers een stuk beter te overzien.

Er zijn in het gebied al diverse uitkijkpunten aanwezig: 

* in de Marumerlage ligt al enige jaren uitkijktoren de Stins, vernoemd naar de stinswier voor de oude kerk in Marum. Je hebt er een prachtig uitzicht over het hele gebied tot pakweg Balktil. 

* een tweede uitkijktoren staat aan het Nuismerpad alias de Lietsweg, net voor de brug over de Oude Riet/Dwarsdiep  

* nu hopen we met deze subsidie van de RGA een derde uitzichtpunt te kunnen realiseren, namelijk in Polder de Dijken. Daar ontstaat dit najaar een verbinding tussen het Wolddiep, de nu al vogelrijke plas aan de oostkant van dit diep en de nieuw ingerichte waterbergingsgebieden aan de oostkant van de weg naar Sebaldeburen. 

Ook voor de Driepolders liggen er plannen om een uitkijkpunt te realiseren. Wellicht kan dit ook nog aangevuld worden met een uitkijkpunt bij Den Horn om een mooie route te realiseren.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier/Groeningen

De uitkijkpuntenroute Oude Riet past binnen andere projecten in het gebied zoals de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Dit project zorgt voor waterberging en natuurontwikkeling. Daarnaast is het opgenomen in het uitvoeringsprogramma Groeningen (de laagveengordel om de stad Groningen heen, die vanaf het Westerkwartier via Noord-Drenthe naar Midden-Groningen loopt).